Tarieven en voorwaarden lidmaatschap 2023

Het semi-aspirantlid, aspirant-lid en lid verplicht zich tot:

 • muzikale scholing en/of instroom in het orkest volgens het opleidingsplan
 • deelname aan alle muzikale activiteiten (repetities en optredens)
 • deelname aan activiteiten die bijdragen aan het in stand houden van de vereniging
 • zorgvuldig gebruik van de verenigingseigendommen, zoals:
  • een instrument met toebehoren, volgens de voorwaarden van het huurcontract
  • toebehoren voor het instrument bij straatoptredens (o.a. lessenaar (harpje) voor het marsenboekje)
  • bladmuziek / marsenboekje
  • een muziekmap
  • een uniform (colbert, pantalon, stropdas/choker, hoofddeksel)
 • schade door onzorgvuldig gebruik of vermissing wordt in rekening gebracht (contant)
 • machtiging verlenen tot automatische afschrijving van:
  • lesgeld en examengeld (indien van toepassing) per lesseizoen volgens het geldende tarief van Boogie Woogie te Winterswijk
  • contributie

contributie 2023 (per jaar):

spelend lid van 16 jaar en ouder  € 202,95
spelend in orkest en jonger dan 16 jaar€ 101,20
lesvolgend en niet spelend in een orkest€ 50,60
leden straatorkest€ 50,60
Slagwerkers tot 16 jaar die alleen lid zijn van de slagwerkgroep betalen
driekwart van de contributie.
€ 75,90
Slagwerkers vanaf 16 jaar die alleen lid zijn van de slagwerkgroep betalen
driekwart van de contributie.
€ 152,35
Bijdrage slagwerkers voor het gebruik en het in goede staat
houden van het slagwerkinstrumentarium.
€ 50,60

De contributie, het bedrag voor huur en onderhoud instrument KWOV en de bijdrage gebruik en het in goede staat houden van het slagwerk worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd met het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van het voorgaande kalenderjaar.
(Aspirant)leden met eigen instrument kunnen dit via de vereniging verzekeren en zich hiervoor aanmelden bij de secretaris.

Gezinskorting

gezinskorting op de contributie wordt (op aanvraag) toegepast
indien een lid uit het gezin reeds de volledige contributie betaalt:
korting op het eigen tarief voor het 2e thuiswonende gezinslid25%
korting op het eigen tarief voor het 3e thuiswonende gezinslid,
met dien verstande dat bij het toepassen van de korting geldt
dat de contributie nooit minder kan bedragen dan
€ 45,- per thuiswonend gezinslid.
50%

Huurtarieven instrumentarium (per jaar):

huur instrument muziekschool op aanvraag
huur en onderhoud instrument KWOV      €   73,70
alleen voor slagwerkers: bijdrage gebruik en het in goede
staat houden van het slagwerk
€   50,60 
borgsom instrument KWOV         €   50,–
borgsom bij uitreiking uniform
€   35,–

Men dient zelf voor een blouse en zwarte sokken en zwarte schoenen te zorgen.
Borgsommen worden gerestitueerd na inlevering, met verrekening van evt. op dat moment geconstateerde schade.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een half jaar.
Het lidmaatschap wordt aangegaan van 1 juli t/m 30 juni als men lessen volgt bij Boogie Woogie.
De lesgeldverplichting gaat men namelijk aan voor het volledige cursusjaar van 1 augustus tot 1 augustus van het daaropvolgende jaar (volgens voorwaarden BoogieWoogie).
Bovengenoemde gelden worden om administratieve redenen via automatische incasso door de KWOV per kwartaal geïnd.

Op 16-jarige leeftijd gaat, na goedkeuring door de ledenvergadering, het aspirant-lidmaatschap (beneden 16 jr.) over in
lidmaatschap, waarna men stemrecht krijgt. Het lid krijgt hiervan bericht. Elk lid ontvangt de statuten en het huishoudelijk
reglement. Beëindiging van het lidmaatschap is mogelijk per 30 juni of 31 december. De opzegging dient schriftelijk te
geschieden gericht aan de secretaris, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.