Missie & Visie van de Kon.WOV

Het bestuur wil met deze visie, die op het openbare deel van de website van de Kon.WOV wordt gepubliceerd, duidelijkheid bieden aan het beleid dat binnen de Kon.WOV wordt uitgevoerd. Door middel van deze visie moet het voor iedereen duidelijk zijn welke richting wij met onze vereniging op willen. De visie is een levend document wat inhoudt dat dit door de jaren heen aangepast en aangevuld kan worden. Jaarlijks wordt de visie door het bestuur geëvalueerd, maar ook leden kunnen al dan niet tijdens de algemene ledenvergadering hun op- of aanmerking kenbaar maken.

De visie bestaat uit een algemeen stuk waar wij voor staan als vereniging. Deze zaken gelden voor alle orkesten binnen de vereniging. Daaronder staan per onderdeel een aantal specifieke, belangrijke punten.

Het bestuur hoopt en verwacht samen met de leden en deze visie in de hand een mooie toekomst met de Kon.WOV tegemoet te gaan; een verenging waar we met z’n allen nog lang plezier aan kunnen beleven!

Algemeen

Het bestuur vindt het belangrijk dat de contributie om lid te kunnen zijn en worden van onze mooie vereniging zo laag mogelijk blijft. Voor een gezonde (financiële) situatie van de vereniging vormen het werven van nieuwe leden, het behoud van leden, een goed jeugdbeleid, het actief werven van nieuwe sponsoren en donateurs, een juist financieel beleid, financiële acties en een eigen huisvesting speerpunten. Bij dit alles speelt een goede publiciteit en communicatie een essentiële rol. Het creëren van een prettige onderlinge sfeer moet het aantrekkelijk maken om lid te worden en te blijven van de Kon.WOV.
Daarnaast is een visie voor de langere termijn essentieel. Daartoe zal een Meerjarenplan worden gemaakt, waaruit blijkt waar de vereniging moet staan over 3-5 jaar en welke doelen daarvoor moeten worden opgesteld en bereikt. Bij het jaaroverzicht dat op de algemene ledenvergadering wordt gepresenteerd, zal worden aangegeven wat er is bereikt, wat niet en wat de reden daarvan is.

 • Nieuwe leden
  • Behalve het aantrekken van jeugdleden willen we als vereniging ons ook richten op het aantrekken van volwassen leden. Het streven is een aparte groep 18+ op te richten, voor herintreders en starters.
  • We willen actief gaan werven. Voor het voortbestaan van de vereniging is dit van cruciaal belang. Op dit moment zijn er te weinig instromers voor Retteketet, voor het vormen van een ‘Instappers’-groep, een jeugdslagwerkgroep en een ‘tussenorkest’ bij de symfonie. Het formuleren van concrete acties hiervoor ligt bij de op te richten commissie voor werving/opleiding/jeugdbeleid. Deze moet zich richten op het werven, binden en boeien van huidige en nieuwe leden. De leden van deze commissie moeten zich bezig houden met de beleidsmatige kant (wat kunnen we doen en hoe kunnen we dat doen) en niet zozeer met het organiseren van activiteiten. Deze activiteiten worden georganiseerd door de Activiteitencommissie, waarbij de commissie voor werving/opleiding/jeugdbeleid wel een adviserende rol speelt.
  • Jeugd: Er kan gekeken worden naar een nieuwe, jongere doelgroep waar wij mogelijk wat mee kunnen doen: leerlingen uit de groepen 4,5,6 en 7 van de basisschool (via de Retteketetcommissie), die na Retteketet kunnen doorstromen naar de Instappers.
  • Herintreders: Een andere doelgroep waarmee we actiever aan de slag moeten, zijn de herintreders. Personen die in het verleden al eens een instrument hebben bespeeld, al dan niet bij de Kon.WOV. Hierbij kan gedacht worden aan het via de Kon.WOV faciliteren van de eerste opfrislessen om zo mensen weer enthousiast te maken voor muziek.
  • Volwassenen: Volwassenen die op oudere leeftijd willen starten met het bespelen van een (ander) instrument en nieuwe inwoners. Te bereiken door informatie te verstrekken op de website, door bij allerlei gelegenheden een algemene informatiefolder uit te delen en door deze folder neer te leggen bij de VVV en bij de WUh. Daarnaast door informatie-, meeluister- en meespeeldagen te organiseren bij Boogie Woogie en in het Zonnebrink Centrum.
 • Behoud van leden
  • Binden van de huidige leden: Het bewerkstelligen van een goed muzikaal niveau door het aantrekken van goede dirigenten, het houden van groepsrepetities, het creëren van voldoende aansluiting bij sectiegenoten en andere muzikanten, een goed doorstroombeleid en een plezierige sfeer met leuke afwisselende concerten zijn daarvoor belangrijke voorwaarden.
  • Repetities: Er moet een goede orkestdiscipline (thuisrepetitie/ aandacht voor dirigentaanwijzingen/ niet doorspelen) zijn. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij zowel dirigent als muzikant. Muzikanten dienen thuis hun partijen in te studeren, dienen zich in te zetten voor een goed verloop van de repetitie en elkaar zo nodig daarop aan te spreken. Afmeldingen worden gedaan bij de orkestmanager, waarbij in beginsel de reden daarvan wordt opgegeven. Afmeldingen worden ook tijdens de repetitie vermeld, zonder dat de reden daarvan aan de orkestleden wordt bekendgemaakt. Deze worden ook aangevinkt op de presentielijst. Wanneer blijkt dat een lid veelvuldig afwezig is, wordt door de orkestmanager navraag gedaan. Indien noodzakelijk wordt het bestuur hierover ingelicht.
  • Niet muzikale activiteiten: I.v.m. het binden van leden aan de vereniging en de band tussen leden onderling is het belangrijk om diverse niet-muzikale activiteiten te organiseren. Gedacht kan worden aan een familiedag, financiële acties, etc. Een gezamenlijke afsluiting van het seizoen voor de gehele vereniging is belangrijk.
  • Binden van leden die stoppen: We moeten zorgen voor het houden van contact met leden die bijv. wegens studie moeten stoppen. Zo willen ze mogelijk wel nog eens met concerten meedoen. Dit kan door hen, bij voorkeur als lid, deel te laten nemen in het straatorkest en door hen uit te nodigen om aan concerten mee te doen. Verder kan worden gedacht aan het organiseren van concerten met oud-leden. Het bestuur zal daarvoor een alumnibeleid uitwerken en vaststellen.
 • Een goed jeugdbeleid
  • Oprichting commissie voor werving/opleiding/jeugdbeleid: Er komt een wervingsactie voor de invulling van een op te richten commissie voor werving/opleiding/jeugdbeleid. We vragen Sandy om een profiel op te stellen wat ze wil en wat de bedoeling is (beleid, hoe mensen binden etc.) en hoeveel tijd per maand dit gaat kosten. Het is de bedoeling dat de Jeugdcommissie VIM’s en de Retteketetcommissie onderdeel van deze nieuwe commissie gaan uitmaken.  
  • Opleiding leerlingen: We staan voor een gedegen opleiding van onze leerlingen. Van belang is dat er gesprekken met de muziekschool Boogie Woogie worden gevoerd om tot het gewenste niveau te komen en door ondersteuning te bieden tijdens de repetities door ervaren leden mee te laten spelen bij leden in de jeugdorkesten.
  • Gezamenlijke muziekverenigingen: Ook binnen de Samenwerkende Muziekverenigingen Winterswijk wordt besproken hoe we de kwaliteit van het HaFa muziekonderwijs moeten bewaken in overleg met Boogie Woogie.
 • Sponsoren
  • Voor de sponsorcommissie zullen meer leden moeten worden geworven. Het is aan de commissie na te denken over de wijze waarop er meer sponsoren kunnen worden verkregen, wat aan de sponsoren kan worden geboden en op welke wijze zij meer bij de Kon.WOV kunnen worden betrokken, bijv. door muziekoptredens tijdens ondernemersbijeenkomsten of door een concert te geven speciaal voor sponsoren.
 • Donateurs
  • Om een terugloop van donateurs tegen te gaan en hun aantal te vergroten zal het bestuur de lijnen moeten uitzetten op welke wijze de donateurs meer bij de Kon.WOV kunnen worden betrokken. Gedacht kan worden aan het herinvoeren van gratis donateursconcerten en het intensief flyeren tijdens concerten. Om donateurs te kunnen bereiken is het verkrijgen van hun e-mailadressen van belang.  
 • Financieel beleid
  • Het bestuur is verantwoordelijk voor het gevoerde financiële beleid binnen de vereniging. Elk kwartaal wordt door de penningmeester een financieel overzicht verstrekt, dat op de bestuursvergadering wordt besproken.
  • Voor concerten, projecten en financiële acties dient eerst een begroting en plan van aanpak door de desbetreffende afdeling of commissie bij de penningmeester te zijn ingediend. Vóór uitvoering dient goedkeuring van het bestuur te zijn verkregen. Ook andere uitgaven tbv de vereniging, dienen, willen zij voor vergoeding in aanmerking komen, vooraf eerst goedgekeurd te zijn door het bestuur.
 • Financiële acties
  • De financiële gezondheid van de vereniging is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle leden. Een van de voorwaarden van het lidmaatschap is dat leden ook actief deelnemen aan acties voor de instandhouding van de vereniging. Uitgangspunt is dan ook dan iedereen meehelpt aan (financiële) acties. ((Jeugd)leden moeten aangesproken worden wanneer zij niet deelnemen aan financiële acties, in overleg met de ouders. Leden wordt gevraagd wat de reden van afmelding is wanneer dit stelselmatig plaatsvindt.  
 • Huisvesting
  • Een eigen onderkomen wordt zeer gemist. Dit is van belang voor de hele vereniging, het organiseren van activiteiten en barinkomsten. De mogelijkheden om eigen huisvesting te verwerven zullen worden onderzocht.
 • Publiciteit en Communicatie
  • Algemeen:
   • Voor een professionele uitstraling gebruiken we bij correspondentie ons briefhoofd.
   • Het standaard lettertype voor alle correspondentie is Arial 10.
   • Van belang is het goed bijhouden van Facebook en de website en het verder verbeteren van de website van de Kon.WOV.
  • Intern:
   • Communicatie gebeurt zoveel mogelijk digitaal, via de mail en whatsapp. Ook bladmuziek wordt digitaal verspreid, ook bij de VIM’s. Leden printen deze zelf thuis uit.
   • Het e-mailen via e-boekhouden is niet ideaal. Mogelijk kan over enige tijd gebruik worden gemaakt van een door de KNMO op te zetten (gratis) communicatieplatform.
   • Communicatie door leden dient op respectvolle wijze plaats te vinden.
   • Zodra de vereniging beschikt over eigen huisvesting, zal het publicatiebord weer worden ingevoerd. Dit komt tijdens de repetitie naast de dirigent te staan. Het bestuurslid van Publiciteit en Communicatie is hiervoor verantwoordelijk.
   • Orkestmanagers moeten aankomende activiteiten blijven vermelden bij de mededelingen tijdens de repetities.
   • Binnen de vereniging moeten we elkaar kunnen en mogen aanspreken op een positief kritische manier, ook m.b.t. de orkestdiscipline en een respectvolle onderlinge bejegening.
   • We moeten elkaar blijven voeden qua informatie. De informatie zal veelal vanuit het bestuur komen d.m.v. een bericht van de bestuurstafel. Informatie is echter halen en brengen. De leden moeten zelf ook actief informatie halen.
   • De notulen van commissies moeten beter aangeleverd worden en in het bestuur besproken worden. De secretaris vraagt voorzitters hiernaar voor elke agenda van de bestuursvergadering.
   • Ten minste 1 keer per jaar heeft het dagelijks bestuur samen met de orkestmanager(s) een overleg met iedere dirigent om elkaars ideeën/ wensen etc. te bespreken. Tussentijds worden belangrijke zaken ook overgedragen.
  • Website:
   • Het ledengedeelte van de website moet meer gebruikt worden. Om leden te stimuleren om meer op de site te kijken zal vaker een mail worden gestuurd om te melden dat er wat op de site is geplaatst.
   • Voor de herkenbaarheid buiten de vereniging en voor (nieuwe) leden binnen de vereniging moeten leden van het dagelijks bestuur met een foto op de site staan.
   • De site wordt gevoed via het bestuurslid Publiciteit en Communicatie. Leden moeten weten dat als men zaken heeft voor de site dit via bestuurslid Publiciteit en communicatie gaat.
  • Extern:
   • Alle externe communicatie vindt plaats door de publiciteitscommissie en/of door de voorzitter of secretaris namens het bestuur. We streven ernaar zoveel mogelijk actief informatie te verstrekken over activiteiten van de vereniging. Dit kan via alle soorten media. Gestreefd wordt naar verdere digitalisering, ook met betrekking tot donateurs. Per afdeling en/of commissie moet iemand aangewezen zijn om informatie over activiteiten te verstrekken aan de publiciteitscommissie voor plaatsing op Facebook, de website, e.d.
 • Cohesie diverse geledingen
  • We willen werken aan een goede samenwerking tussen de verschillende orkesten. Het is hiervoor belangrijk dat alle geledingen meewerken aan acties en aanwezig zijn tijdens gezamenlijke activiteiten. Hierdoor leren we elkaar beter kennen en ontstaat er meer betrokkenheid bij de verschillende onderdelen.
  • We vinden dat bij elk optreden (of activiteit) minimaal één bestuurslid van een andere afdeling aanwezig moet zijn. Dit wordt binnen het bestuur afgesproken. Het bestuur probeert leden enthousiast te maken om mee te gaan. Dit geldt ook voor het bezoek van het bestuur aan andere verenigingen.
  • De verschillende afdelingen moeten vaker samen optreden in gemeenschappelijke concerten/ optredens, eventueel met samengestelde orkesten. Bijvoorbeeld de VIM’s met de symfonie, de symfonie aangevuld met muzikanten uit het harmonieorkest (mini metropool), de slagwerkgroep met het harmonieorkest, enz.

Jeugd

Voor de jeugd willen we een vereniging zijn waar jeugdleden zich kunnen ontplooien en waar plezier bij het muziek maken en het groeien naar een hoger niveau belangrijke onderdelen vormen. Bij de overstap vanuit het jeugdorkest naar het A-orkest van de harmonie, naar de slagwerkgroep en de symfonie zorgen we voor aandacht en ondersteuning d.m.v. een ‘buddy’, bij voorkeur uit de eigen sectie. We vragen bewust jonge leden in commissies die zich direct bemoeien met de organisatie in het orkest.

Slagwerkgroep

We willen een volwaardige slagwerkgroep die zelfstandig en regelmatig (verrassende) optredens verzorgt met een eigen dirigent en tijdens straatoptredens ook actief is. De Kon.WOV moet actief bezig zijn om slagwerkers te werven. De slagwerkgroep moet minimaal het huidige niveau handhaven. Daarnaast dient voldoende aandacht te worden besteed aan jeugdige slagwerkers, bijv. door al vóór de aanvang van de repetitie van de slagwerkgroep marsen met hen te oefenen of door het oprichten van een jeugdslagwerkgroep.

Het harmonie orkest

De harmonie moet streven naar handhaving in de eerste divisie en neemt daarom deel aan een concours in 2021. Er moeten maatregelen genomen worden om het niveau van de harmonie (lees muzikanten) weer terug te brengen op de gewenste hoogte: spelen op niveau geeft meer plezier in het muziek maken, waardoor het niveau weer omhoog gaat. Er moet de komende tijd veel gebeuren en het bestuur is zich ervan bewust dat dit veel vraagt van zowel muzikant als dirigent. Het bestuur, de leden en de dirigent zijn hiervoor samen verantwoordelijk.
Er zijn een aantal acties mogelijk die hieraan kunnen bijdragen:

 • Regelmatig groepsrepetities houden o.l.v. een (vak)deskundige. Dit kan ook op de maandagavond. Het houden van dagrepetities waarbij ook per sectie of per groep gerepeteerd kan worden. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld tot 12.00 uur op verschillende locaties repeteren, waarna het orkest weer wordt samengevoegd en gezamenlijk de dagrepetitie wordt voortgezet.
 • De sectiehoofden kunnen het initiatief nemen tot extra repetities en zijn verantwoordelijk voor verdeling van bladmuziek, het signaleren van eventuele problemen en het doorgeven hiervan aan de orkestmanager. De orkestmanager kan deze zaken vervolgens, indien nodig, bespreken met het bestuur. De sectiehoofden zorgen voor de opvang van nieuwe leden en helpen eventueel bij het instuderen van de partijen of vragen daarvoor iemand (binnen de sectie).
 • Er is regelmatig contact tussen de orkestmanager en leden van het bestuur, mondeling, per app, of via de mail.  
 • De dirigent zal regelmatig kort voor aanvang van de repetitie samen met de orkestmanager met telkens een andere sectie bespreken wat er wel en niet goed gaat, wat verbetering behoeft en wat er leeft, zodat eventuele problemen tijdig gesignaleerd kunnen worden.

Symfonie

De afdeling symfonie heeft binnen de Kon.WOV, maar ook in de regio, een unieke positie en wil deze positie behouden en versterken door te streven naar een toenemend muzikaal niveau en grootte van het orkest. Dit wordt bereikt door:

 • Zich primair te concentreren op een klassiek repertoire, maar daarbuiten zijn uitstapjes naar andere (moderne) muzieksoorten mogelijk.
 • Zich regelmatig te presenteren in de regio door het geven van, en deelnemen aan concerten en deelname aan regionale en plaatselijke activiteiten.
 • Samenwerking met andere geledingen zowel binnen de vereniging als daarbuiten.
 • Balans te brengen en te behouden in de strijkerssectie en de positie van de blazerssectie vast te houden en mogelijk uit te breiden.
 • Aantrekkelijk te zijn voor de jeugd en nieuwe leden om zo de instroom te bevorderen en de jeugd voor de vereniging te behouden.
 • Continue aandacht voor de kwaliteit van de opleidingsmogelijkheden.
 • Enthousiast en in goede sfeer te werken in de repetities en waar nodig voor onderdelen uit het orkest aanvullende studiemogelijkheden te bieden via de vereniging.